artikul.cz, vyhledávač zboží a služeb zdarma

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.estudanka.cz, který provozuje Ing. Jana Hradecká, Vorlinská Alej 2024, Vlašim, 258 01, IČ: 02286459 .Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník) vztahující se k předmětu koupě (zboží)

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem internetového obchodu www.estudanka.cz  a že s nimi souhlasí.

 1. Objednávka je považována za návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Objednávku je možné do potvrzení objednávky provozovatelem telefonicky stornovat.
 2. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné vč. DPH a všech zákonných poplatků. Ceny nezahrnují cenu dopravy. Prodávající je oprávněn cenu měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. V případě změny ceny zboží, nebo v případě, že se jedná o zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky, nebo e-mailem cenu a termín dodání. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a ta není realizována. Akční nabídky jsou platné vždy po dobu, kdy je dané zboží akcí označené, nebo do vyprodání zásob.
 3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém i registračním formuláři.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení úplné kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního, nebo objednávkového formuláře na stránkách internetového obchodu www.estudanka.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho objednávkách, a to do písemného odvolání souhlasu kupujícím.

3. REKLAMACE

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží můžete reklamovat e-mailem.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Kupující, s výjimkou firem (fyzická, či právnická osoba s IČ) má právo podle § 1829 odst.1 nového občanského zákoníku a podle § 1818, §1831 a § 1832 odstoupit od kupní smlouvy, uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku, do 14ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je povinen kupující prodávajícímu telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu oznámit. Pokud se tak kupující rozhodne, je povinen nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu, poslat v uvedené lhůtě zpět na adresu provozovatele (určující je datum podání na poště). Prodávající do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, nejdříve však po doručení zboží zpět prodávajícímu, vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Náklady na dopravu zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy ve výjimečných případech uvedených v občanském zákoníku. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Vrácená cena bude snížena o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. Zboží, kde byl porušen hygienický obal (např.spekulum), nelze vrátit a vrácená částka bude o jeho hodnotu snížena.  

5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku kupujícího, který opakovaně porušuje obchodní podmínky internetového obchodu.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění kupní smlouvy nemožným a zároveň kupující odmítne plnění náhradní.
 5. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li kupující od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud bylo již zboží expedováno má prodávající právo si odečíst náklady spojené s dopravou zboží.

6. PRÁVA A POVINOSTI KUPUJÍCÍHO

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační adresu a adresu dodání, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při potvrzení objednávky, ještě před odesláním závazné objednávky. V případě změny ceny podle bodu 2b) obchodních podmínek oznámí prodávající zákazníkovi změněnou cenu a vyčká na znovupotvrzení objednávky zákazníkem.
 3. Kupující vytvořením objednávky na erotické zboží souhlasí bezvýhradně s tím, že je určeno pro osobu starší 18 let.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek platných v den odeslání objednávky, kupující také přijímá platnou cenu objednaného zboží uvedenou v internetovém obchodu www.estudanka.cz. nedohodl-li se v konkrétním případě s prodávajícím jinak.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost 1. ledna 2014 a jsou v souladu s novými obchodními podmínkami dle platného občanského zákoníku. Změny podmínek vyhrazeny.

DODACÍ PODMÍNKY PŘI NÁKUPU PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.ESTUDANKA.CZ

1. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží skladem je expedováno příští pracovní den po konečném potvrzení objednávky prodávajícím, pokud toto potvrzení proběhne do 16.hod. Při platbě předem je zákazníkovi e-mailem odeslána informace o bankovním spojení prodávajícího a variabilním symbolem platby, po připsání platby na účet prodávajícího je objednané zboží nejpozději příští pracovní den odesláno zákazníkovi. Jestliže zboží skladem není, bude kupující prodávajícím kontaktován a bude mu sdělen očekávaný termín doručení. Při dodání je zákazník povinen překontrolovat ihned, za přítomnosti zástupce dopravce, stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Ceny pro zboží v akci platí do vyprodání zásob.

Zákazníkovi je zboží hrazené předem na účet prodávajícího předáno pouze na základě předložení dokladu totožnosti.

Doprava kamkoliv po ČR je účtována dle platného ceníku. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Při objednávce více druhů nebo kusů zboží platíte dopravu dle počtu balíků, nikoli podle počtu položek. Maximální hmotnost jednoho balíku je 10 kg.

2. POŠKOZENÉ ZBOŽÍ

Zákazník je povinen si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, má právo tuto zásilku odmítnout převzít. O rozsahu poškození, nebo částečné ztrátě, je třeba sepsat „Zápis o poškození zásilky“ a informovat prodávajícího.

Není-li poškození, nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce povinen oznámit vznik škody bez zbytečného odkladu, poté co jí zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody bude zákazník prodávajícím kontaktován a dohodnut s ním další postup.

3. NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ, ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY PO EXPEDICI

3.1. Pokud kupujícímu pošleme potvrzení o tom, že zboží je odesláno, je povinen převzít objednané zboží. Poté může případně zboží vrátit a odstoupit od smlouvy viz. výše, kdy mu budou odečteny náklady na přepravu.

3.2. Pokud objednané zboží zákazník nepřevezme od České pošty nebo jiného přepravce (kromě případu, kdy byl přepravní obal viditelně poškozen a zákazník sepsal protokol o této skutečnosti s přepravcem), může být po něm požadována úhrada skutečných přepravních nákladů.

3.3. Nestihne-li přepravce dodat zboží druhý pracovní den, neznamená to, že kupující nemusí zboží převzít.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.estudanka.cz jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamační řád byl vypracován v souladu s Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem  a Zákonem o ochraně spotřebitele ve znění příslušných novel. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem. Zákazníkům doporučujme, aby si vždy při převzetí zboží zkontrolovali kompletnost a stav zboží, abychom předešli případným sporům.

1. ZÁRUKA

 1. Doba záruky pro spotřebitele na nové zboží je minimálně 24 měsíců a u vybraných výrobků je navíc výrobcem, nebo prodávajícím prodloužena nad tuto zákonem stanovenou lhůtu. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace, nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
 2. V případě, že bylo zboží zakoupeno firmou (fyzická, či právnická osoba s IČ), a existuje pro něj autorizovaný servis, musí kupující uplatňovat tuto reklamaci přímo a jen v autorizovaném servise. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.
 3. Záruka se nevztahuje na následující případy:
  - poškození vzniklá mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím, nebo používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí pro které bylo zboží určeno.
  - vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelským návodem, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením, nebo nedostatečnou péčí o zboží.
  - na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
  - provedení nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů zboží.
  - zboží, které bylo upravováno zákazníkem.
  - zboží, které bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
 4. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 5. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.

2. ZPŮSOB REKLAMACE

 1. Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamované zboží. Zákazník, ve vlastním zajmu na rychlém vybavení reklamace, předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy.
 2. Zákazník hradí náklady na přepravu zboží k prodávajícímu sám.
 3. V případě uplatňování reklamace odpovídá za zboží po dobu dopravy k prodávajícímu zákazník. Je ve vlastním zájmu zákazníka, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci předmět reklamace, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.
 4. Zákazník je povinen nejpozději před předáním reklamovaného zboží prodávajícímu sdělit přesný důvod reklamace včetně co možná nejpodrobnějšího popisu vady a podmínek za jakých se vada zboží projevila.
 5. Prodávající po zběžné prohlídce reklamovaného předmětu a zkontrolování platnosti záruční doby
  - uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí. Není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace.
  - o převzetí reklamovaného předmětu vystaví prodávající zákazníkovi písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy.
  - na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí.
  - přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta.
  - o způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem.
 6. O možnosti převzít reklamované zboží z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem.
 7. Reklamovaný předmět vydá prodávající po vyřízení reklamace pouze po předložení originálu potvrzení o převzetí zboží k reklamaci.
 8. Nevyzvedne-li si zákazník reklamované zboží do 15 dnů od vyrozumění ze strany prodávajícího dle bodu 2 f) reklamačního řádu, je prodávající oprávněn zákazníkovi účtovat náklady spojené se skladováním reklamovaného zboží.
 9. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo vyúčtovat zákazníkovi částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě právnické osoby).
 10. Zboží se zajištěným záručním servisem je možno k záruční opravě předat i smluvnímu servisnímu partnerovi.
 11. Před převzetím zboží od přepravní společnosti si pečlivě překontrolujte stav balíku. V případě nějakého podezření si nechte sepsat ihned na místě „Zápis o poškození zásilky“. Reklamované zboží spolu se „Zápisem o poškození zásilky“. nám zašlete neprodleně zpět.

3. ODSTUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY DO 14 DNŮ (vrácení zboží)

Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle § 1829 odst.1 nového občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Prodávající do 14 dnů od obdržení vráceného zboží vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. V případě, že zákazník zašle peníze předem na účet a zboží nebylo ještě expedováno, je prodávající povinen vrátit peníze za zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy je povinen kupující prodávajícímu telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu oznámit a zboží na vlastní náklady doručit na adresu prodávajícího.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

K mimosou­dnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

GDPR:

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Informace o ochraně osobních údajů

1. Zpracovávané údaje

Internetový obchod www.estudanka.cz zpracovává tyto osobní údaje v souvislosti s prodejem zboží:

jméno, příjmení, ulice, obec, PSČ, e-mail, telefon a v případě dodání pro firmu nebo organizaci název firmy nebo organizace, IČ, DIČ, kontaktní osoba.
Tyto údaje jsou vyžadovány pro uskutečnění dodávky,
 

2. Účel zpracování

Údaje je nutné zpracovat za účelem dodání zboží, vystavení daňových dokladů, vedení účetní a daňové evidence.

3. Doba uložení

Údaje jsou zpracovány po dobu stanovenou zákonem k uchování daňových dokladů (10let).

4. Zabezpečení údajů

Internetový obchod www.estudanka.cz vynakládá maximální úsilí k zajištění zabezpečení údajů proti úniku a jejich zneužití.

5. Zpracování údajů třetí stranou

Údaje internetový obchod www.estudanka.cz nepředává  žádné další straně, vyjma zadávání údajů potřebných pro odeslání zásilek na Českou poštu a zásilkovou společnost Uloženka.cz .

 

 

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).